Jdi na obsah Jdi na menu
 


STUDIJNÍ PODKLADY V. - dotace v lesním hospodářství

19. 1. 2012

Dotace v lesním hospodářství

 
Analýza současného stavu
-          PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (EU)
-          PODPORA NA VÝSADBU MZD, ZVÝŠENÉ NÁKLADY (SSL)
-          FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH (JIHOČESKÝ A STŘEDOČESKÝ KRAJ)

Program rozvoje venkova (PRV) byl schválen evropskou komisí na období 2007-2013 a je financován z  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

Kontaktním místem pro žadatele je příslušný regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
 (RO SZIF).
Je rozdělen do jednotlivých os a lesního hospodářství se týká zejména :
 
 
         - Osa I   I.1.2.1 Lesnická technika
                       I.1.2.2 Technické vybavení provozoven
                       I.1.2.3 Lesnická infrastruktura
                       I.3.1    Další odborné vzdělávání a informační činnost
                       I.3.4    Využívání poradenských služeb
 
-     Osa II II.2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy
                II.2.2.1 Zachování HS lesního porostu z předchozího produkčního cyklu        
                      II.2.3.1 Zlepšení druhové skladby lesních porostů
                      II.2.4.1 Obnova lesního potencionálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření
                      II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích    
 
 
 Úplné znění a další informace lze získat na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu
 (RO SZIF). www.szif.cz
 
 
Pravidla o poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu MZD a poskytování náhrad zvýšených nákladů stanový vyhláška č. 80/1996 Sb.
Vlastník lesa, který hospodaří podle LHP, nebo vlastník lesa o výměře větší než 3 ha, který má převzatou osnovu, může u orgánu SSL uplatnit nárok na podporu minimálního podílu MZD při obnově porostu.
Orgán SSL poskytne vlastníku lesa podporu ve výši 5 000 Kč na 1ha lesního porostu vysazeného MZD.
 
 
 
Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období
 2007-2013 jsou schvalována krajským zastupitelstvem. V současnosti platí změna č.9 platná od 1.1. 2012.
Příspěvky poskytuje Jihočeský kraj ze svého rozpočtu a je i podacím místem.
 
 
 
Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 18.01. 2010 schválilo notifikované „Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ na období 2010 – 2014.
 
 
Jihočeský kraj
 
název:    Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
Jihočeským krajem na období 2007-2013
(notifikováno u EK pod č. N 563/06)
 
 
ČÍSLO: SM/23/ZK
Změna č.: 9
Platná od: 1. 1. 2012
Rozsah působnosti: území Jihočeského kraje
 
Schválil: Zastupitelstvo JK usnesením č. 445/2011/ZK-28
 
  
Vydáno: v tištěné podobě, na intranetu na adrese: vnitřní předpisy KÚ – směrnice,
na internetu na adrese: www.kraj-jihocesky.cz, Informace – Pravidla, směrnice a zásady.

 

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět
příspěvku
Technické
jednotky
Indikace
Skupina souborů lesních typů
Lesy
1.
2.
ochranné
zvl. určení
hospo-
dářské
1
2
O
U
 H
1.
Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny 10)
- základní dřeviny10)
 
Kč/ha
Kč/ha
 
B
B
 
a
a
 
1
2
 
18 000
10 000
 
 
18 000
10 000
 
 
18 000
10 000
 
 
18 000
10 000
 
 
18 000
-
2.
Zalesnění a umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny - neobsazeno
 
Kč/sazenici
 
 
B
B
 
b
b
 
1
2
 
9
-
 
9
-
 
9
-
 
9
-
 
9
-
3.
neobsazeno
 
 
B
 
c
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
4.
Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny - neobsazeno
 
Kč/ha
 
 
B
B
 
d
d
 
1
2
 
40 000
-
 
40 000
-
 
 
40 000
-
 
40 000
-
 
 
40 000
-
5.
neobsazeno
 
 
 
B
 
e
 
1
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
6.
Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku včetně
- prořezávky
- předmýtní úmyslná těžba
 
 
Kč/ha
Kč/ha
 
 
B
B
 
 
f
f
 
 
1
2
 
 
5 000
4 000
 
 
5 000
4 000
 
 
5 000
4 000
 
 
5 000
4 000
 
 
5 000
4 000
                               

 

 

 

Sazba příspěvku:

 
 
 
 
Lesy
Čís.
řád.
Předmět příspěvku
Technické jednotky
Indikace
 
ochranné
zvl. určení
hospodářské
 
 
 
 
O
U
H
1.
Vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou
Kč/m3
D
a
1
-
-
-
2.
Vyklizování, nebo přibližování dříví koněm
Kč/m3
D
b
1
30
30
20
3.
Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi
Kč/m3
D
c
1
-
-
-
4.
Likvidace klestu drcením
Kč/ha
D
d
1
-
-
-

 
 
 
 
Středočeský kraj
 
 
-          povinnost, aby každý žadatel provedl každoročně svou registraci na platném formuláři
dle zásad v období od 1.1. do 31.3. kalendářního roku, před provedením činností, které jsou předmětem žádosti o poskytnutí finančního příspěvku (článek I – obecné podmínky , odst. 10).

 

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět
příspěvku
Technické
jednotky
Indikace
Skupina souborů lesních typů
Lesy
1.
2.
ochranné
zvl. určení
hospo-
dářské
1
2
O
U
H
1.
Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
 
 
Kč/ha
Kč/ha
 
 
B
B
 
 
a
a
 
 
1
2
 
 
12 000
10 000
 
 
12 000
10 000
 
 
12 000
10 000
 
 
12 000
10 000
 
 
12 000
0
2.
Umělá obnova sadbou – první
- meliorační a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
 
Kč/sazenici
Kč/sazenici
 
B
B
 
b
b
 
1
2
 
7
4
 
7
4
 
7
4
 
7
4
 
7
0
3.
Umělá obnova sadbou -opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
 
Kč/sazenici
Kč/sazenici
 
B
B
 
 
c
c
 
 
1
4
 
-
-
 
-
-
 
5
3
 
5
3
 
5
3
4.
Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
 
Kč/ha
Kč/ha
 
B
B
 
d
d
 
1
2
 
50 000
30 000
 
50 000
30 000
 
50 000
30 000
 
50 000
30 000
 
50 000
0
5.
Odstraňování lesních porostů poškozených požárem
 
Kč/ha
 
B
 
e
 
1
 
-
 
-
 
10 000
 
10 000
 
10 000
6.
Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávky
- předmýtní úmyslná těžba
 
 
Kč/ha
Kč/ha
 
 
B
B
 
 
f
f
 
 
1
2
 
 
4 000
3 000
 
 
4 000
3 000
 
 
4 000
3 000
 
 
4 000
3 000
 
 
4 000
3 000

 

 

 

 

Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Pardubickým a Královéhradeckým krajem na období 2007-2013 jsou schvalována krajským zastupitelstvem. Příspěvky poskytuje kraj ze svého rozpočtu a je i podacím místem.
 
Pardubický kraj
 
Podpora na obnovu, zajištění a výchovu porostů
Předmět podpory:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b) umělá obnova sadbou - první,
c) umělá obnova sadbou - opakovaná,
d) zajištění lesních porostů9) v zákonné lhůtě
e) výchova lesních porostů:
f) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou,
g) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).
 
Kritéria podpory:
- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných11) (lesy ochranné),
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení12) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích13) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

 

Podpora na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět podpory:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty .

 

Kritéria podpory:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

 

 

 

Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie
 
Předmět příspěvku:
a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
b) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným
využitím.
 
Kritéria příspěvku:
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách
a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

 

Královéhradecký kraj
 
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů
Předmět příspěvku:
- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A :
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b) umělá obnova sadbou - první,
c) umělá obnova sadbou - opakovaná,
d) zajištění lesních porostů13) v zákonné lhůtě,14)
- výchova lesních porostů:
e) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní
úmyslná těžba).
 
Kritéria příspěvku:
- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných15) (lesy ochranné),
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení16) s výjimkou lesů v uznaných oborách
a v bažantnicích17) (lesy zvláštního určení),
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).
 

Náhledy fotografií ze složky Program rozvoje venkova

 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 77282
Měsíc: 609
Den: 15