Jdi na obsah Jdi na menu
 


STUDIJNÍ PODKLADY I. - práva a povinnosti vlastníka lesa

19. 1. 2012

Práva a povinnosti vlastníka lesa 

 Jednotlivé práva a povinnosti vlastníka lesa upravuje zákon č. 289/1995 Sb., LESNÍ ZÁKON.
Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány.
Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese vůči orgánu státní správy lesů (SSL), který o tomto omezení rozhodl.
Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona.
Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest.
 
Vlastníci hospodaří na lesních majetcích podle lesních hospodářských plánů (LHP), nebo lesních hospodářských osnov (osnovy). Tyto se zpracovávají zpravidla na 10 let.
LHP obsahují závazná a doporučující ustanovení. Závazná pak jsou: maximální celková výše těžeb, minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnověporostu. Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je závazným ustanovením též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku. Hospodařit dle LHP mohou i fyzické či právnické osoby vlastnící méně než 50 ha lesa.
Takto hospodařící vlastníci jsou povinni dodržovat závazná ustanovení. Zpracování LHP zadává vlastník.
Všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován LHP, zpracovávají osnovy. Zpracování osnov zajišťuje SSL.
Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který převezme osnovu se stává závaznou celková výše těžeb a podíl MZD při obnově porostu.
Pro vlastník lesa o výměře menší než 3 ha, který převezme osnovu se stává závaznou pouze celková výše těžeb.
 
Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby zlepšoval jejich stav, zvyšoval jejich odolnost a zlepšoval plnění funkcí lesa.
Velikost holé seče nesmí překročit 1ha. Šířka na exponovaných hospodářských souborech nesmí být větší než 1x, na ostatních HS pak 2x výška těženého porostu.                            
 
                                          
 
Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let  od vzniku (počínaje od roku následujícího po roce provedení). Vzniklé lesní porosty pak na ní zajištěny ( odrostlé buřeni a okusu) do sedmi let od jejího vzniku.
 
Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les. Přednostně provádět těžbu nahodilou, tak aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.
Těžbu v lesích ve které vlastník lesa hospodaří bez LHP nebo osnovy lze provést pouze se souhlasem odborného lesního hospodáře (OLH).
Ten kdo těžbu provádí by měl mít u sebe vydané souhlasné stanovisko SSL.
 
Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s OLH. Tento zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření.
 
 

Náhledy fotografií ze složky Program rozvoje venkova

 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 68477
Měsíc: 1017
Den: 43